17 Nǐ yīn mĕilì xīn zhōng gāo ào , yòu yīn róngguāng baìhuaì zhìhuì , wǒ yǐ jiāng nǐ shuāi dǎo zaì dì , shǐ nǐ dǎo zaì jūnwáng miànqián , hǎo jiào tāmen mù dǔ yǎn jiàn .