2 Rénzǐ a , nǐ duì Tuīluó jūnwáng shuō , zhǔ Yēhéhuá rúcǐ shuō , yīn nǐ xīnli gāo ào , shuō , wǒ shì shén . wǒ zaì hǎi zhōng zuò shén zhī wèi . nǐ suīrán jū xīn zì bǐ shén , yĕ bú guō shì rén , bìng bú shì shén .