25 Wǒ bì fú chí Bābǐlún wáng de bǎngbì , fǎlǎo de bǎngbì què yào xiàchuī . wǒ jiāng wǒde dāo jiāo zaì Bābǐlún wáng shǒu zhōng , tā bì jǔ dāo gōngjī Āijí dì , tāmen jiù zhīdào wǒ shì Yēhéhuá .