21 Qiángshèng de yǒng shì yào zaì yīnjiān duì Āijí wáng hé bāngzhu tāde shuōhuà . tāmen shì wèi shòu gēlǐ beì shā de rén , yǐjing xià qù , tǎng wò bù dòng .