31 Tāmen lái dào nǐ zhèlǐ rútóng mín lái jùhuì , zuò zaì nǐ miànqián fǎngfú shì wǒde mín . tāmen tīng nǐde huà què bú qù xíng . yīnwei tāmende kǒu duō xiǎn aì qíng , xīn què zhuīsuí cái lì .