27 Tiānyĕ de shù bì jié guǒ , dì yĕ bì yǒu chūchǎn . tāmen bì zaì gù tǔ ānrán jūzhù . wǒ zhé duàn tāmen suǒ fù de è , jiù tāmen tuōlí nà yǐ tāmen wèi nú zhī rén de shǒu . nàshí , tāmen jiù zhīdào wǒ shì Yēhéhuá .