29 Wèi fáng hé zhùzi , bìng lángzi dōu zhào xiānqián de chǐcùn . mén dòng liǎng páng yǔ lángzi de zhōuwéi dōu yǒu chuāng líng . mén dòng zhǎng wǔ shí zhǒu , kuān èr shí wǔ zhǒu .