42 Wéi Fánjì shēng yǒu sì zhāng zhuōzi , shì zuò guō de shítou zuò chéng de , zhǎng yī zhǒu bàn , kuān yī zhǒu bàn , gāo yī zhǒu . jìsī jiāng zǎishā Fánjì shēng hépíng ān zhaì shēng suǒ yòng de qìmǐn fàng zaì qí shang .