23 Zhè jié de qī rì , mĕi rì tā yào wèi Yēhéhuá yùbeì wú cánji de gōngniú qī zhǐ , gōng miányáng qī zhǐ wèi Fánjì . mĕi rì yòu yào yùbeì gōng shānyáng yī zhǐ wèi shú zuì jì .