11 Zaì jiéqī hé shèng huì de rìzi tóng xiàn de sù jì , yào wèi yī zhǐ gōngniú xiàn yī yīfǎ xì miàn , wèi yī zhǐ gōng miányáng xiàn yī yīfǎ xì miàn , wèi yánggāo zhào tāde lìliang ér xiàn , yī yīfǎ xì miàn jiā yóu yī xīn .