2 Wéi kùn chéng de rìzi mǎn le , nǐ yào jiāng sān fèn ...zhīyī zaì chéng zhōng yòng huǒ fùnshāo , jiāng sān fēn ...zhīyī zaì chéng de sìwéi yòng dāo kǎn suì , jiāng sān fēn ...zhīyī rén fēng chuī sǎn . wǒ yĕ yào bá dāo zhuīgǎn .