19 Tāmen yào jiāng yínzi pāo zaì jiē shang , jīnzi kàn rú wūhuì zhī wù . dāng Yēhéhuá fānù de rìzi , tāmende jīn yín bùnéng jiù tāmen , bùnéng shǐ xīnli zhīzú , yĕ bùnéng shǐ dù fù bǎo mǎn , yīnwei zhè jīn yín zuò le tāmen zuìniè de bàn jiǎo shí .