26 Zāi haì jiā shang zāi haì , fēngshēng jiē lián fēngshēng . tāmen bì xiàng xiānzhī qiú yìxiàng , dàn jìsī jiǎng de lǜfǎ , zhǎnglǎo shè de móu lüè dōu bì duàn jué .