24 Suǒyǐ wǒ bì shǐ liè guó zhōng zuì è de rén lái zhān jū tāmende fángwū . wǒ bì shǐ qiángbào rén de jiāoào zhǐxī , tāmende shèng suǒ dōu yào beì xièdú .