2 Tā yǐ quánbǐng nénglì suǒ xíng de , bìng tā táijǔ Mòdǐgǎi shǐ tā gāo shēng de shì , qǐbù dōu xiĕ zaì Mǎdaì , hé Bōsī wáng de lìshǐ shang ma ?