6 Yǒu yī duì huángchóng ( yuánwén shì mín ) yòu qiángshèng yòu wú shǔ , qīn fàn wǒde dì . tā de yá chǐ rú shīzi de yá chǐ , dà yá rú mǔ shī de dà yá .