Yuēhànfúyīn 6:19

19 Méntǔ yáo lǔ yuē xíng le shí lǐ duō lù , kànjian Yēsū zaì hǎi miàn shàng zǒu , jiànjiàn jìn le chuán , tāmen jiù haìpà .
Do Not Sell My Info (CA only)