4 Rén yào xiǎn yáng míngsheng , méiyǒu zaì àn chù xíngshì de . nǐ rúguǒ xíng zhè shì , jiù dàng jiāng zìjǐ xiǎnmíng gĕi shìrén kàn .