YuēShūyàjì 13:9

9 Shì cóng Yànèn gǔ bian de Yàluoĕr hé gǔ zhōng de chéng , bìng Mǐdǐbā de quán píngyuán , zhídào 10 Hé zaì Xīshíbĕn zuò wáng yà Mólì wáng Xīhóng de zhū chéng , zhídào Yàmén rén de jìngjiè .