YuēShūyàjì 14:6

6 Nàshí , Yóudà rén lái dào Jíjiǎ jiàn Yuēshūyà , yǒu Jīníxǐ zú Yéfúní de érzi Jiālè duì Yuēshūyà shuō , Yēhéhuá zaì Jiādīsībāníyà zhǐ zhe wǒ yǔ nǐ duì shén rén Móxī suǒ shuō de huà , nǐ dōu zhīdào le .