13 Yuēshūyà zhào Yēhéhuá suǒ fēnfu de , jiāng Yóudà rén zhōng de yī duàn dì , jiù shì Jīlièyàbā , fèn gĕi Yéfúní de érzi Jiālè . yà bā shì Yànà zú de shǐzǔ ( Jīlièyàbā jiù shì Xībǎilún ) .