YuēShūyàjì 15:19

19 Tā shuō , qiú nǐ cì fú gĕi wǒ , nǐ jì jiāng wǒ ānzhì zaì nán dì , qiú nǐ yĕ gĕi wǒ shuǐ quán . tā fùqin jiù bǎ shàng quán xià quán cìgĕi tā .