YuēShūyàjì 15:47

47 Yà shí tū hé shǔ Yàshítū de zhèn shì cūnzhuāng . Jiāsà hé shǔ Jiāsà de zhèn shì cūnzhuāng . zhídào Āijí xiǎo hé , bìng dà hǎi hé kàojìn dà hǎi zhī dì .