63 Zhìyú zhù Yēlùsǎlĕng de Yēbùsīrén , Yóudà rén bùnéng bǎ tāmen gǎn chū qù , Yēbùsīrén què zaì Yēlùsǎlĕng yǔ Yóudà rén tóng zhù , zhídào jīnrì .