YuēShūyàjì 18:28

28 Xǐlā , Yǐlì Fú , Yébùsī ( Yébùsī jiù shì Yēlùsǎlĕng ) , jī bǐ yà , Jīliè , gōng shí sì zuò chéng , hái yǒu shǔ chéng de cūnzhuāng . zhè shì Biànyǎmǐn rén àn zhe zōngzú suǒ dé de dì yè .