1 Dāngxià , nèn de érzi Yuēshūyà cóng shén tíng ànàn dǎfa liǎng gèrén zuò tànzǐ , fēnfu shuō , nǐmen qù kuītàn nà dì hé Yēlìgē . yúshì èr rén qù le , lái dào yī gè jìnǚ míng jiào Lǎhé de jia lǐ , jiù zaì nàli tǎng wò .