YuēShūyàjì 2:14

14 Èr rén duì tā shuō , nǐ ruò bú xiè lòu wǒmen zhè jiàn shì , wǒmen qíngyuàn tì nǐmen sǐ . Yēhéhuá jiāng zhè dì cìgĕi wǒmen de shíhou , wǒmen bì yǐ cíaì chéngshí daì nǐ .