YuēShūyàjì 2:15

15 Yúshì nǚrén yòng shéngzi jiāng èr rén cóng chuānghu lǐ zhuì xià qù . yīn tāde fángzi shì zaì chéngqiáng bian shàng , tā yĕ zhù zaì chéngqiáng shàng .