24 Yòu duì Yuēshūyà shuō , Yēhéhuá guǒrán jiāng nà quán dì jiāo zaì wǒmen shǒu zhōng . nà dì de yīqiè jūmín zaì wǒmen miànqián xīn dōu xiāohuà le .