YuēShūyàjì 21:34

34 Qíyú Lìwèi zhīpaì Mǐlālì zǐsūn , cóng Xībùlún zhīpaì de dì yè zhōng suǒ dé de , jiù shì Yuēniàn hé shǔ chéng de jiāo yĕ , jiā Ěr tā hé shǔ chéng de jiāo yĕ ,