38 Yòu cóng Jiādé zhīpaì de dì yè zhōng , jiāng Jīliè de lā4 mò , jiù shì wù shārén de taó chéng hé shǔ chéng de jiāo yĕ , gĕi le tāmen . yòu gĕi tāmen Mǎhāniàn hé shǔ chéng de jiāo yĕ ,