YuēShūyàjì 23:13

13 Nǐmen yào quèshí zhīdào , Yēhéhuá nǐmen de shén bì bú zaì jiāng tāmen cóng nǐmen yǎnqián gǎn chū . tāmen què yào chéngwéi nǐmen de wǎngluó , jī jiàn , lē shàng de biān , yǎn zhōng de cī , zhídào nǐmen zaì Yēhéhuá nǐmen shén suǒ cì de zhè mĕi dì shàng mièwáng .