YuēShūyàjì 23:14

14 Wǒ xiànzaì yào zǒu shìrén bì zǒu de lù . nǐmen shì yī xīn yī yì dì zhīdào , Yēhéhuá nǐmen shén suǒ yīngxǔ cì fú yǔ nǐmen de huà méiyǒu yī jù luō kōng , dōu yìngyàn zaì nǐmen shēnshang le .