YuēShūyàjì 23:16

16 Nǐmen ruò wéibeì Yēhéhuá nǐmen shén fēnfu nǐmen suǒ shǒu de yuē , qù shìfèng bié shén , kòu baì tā , Yēhéhuá de nùqì bì xiàng nǐmen fā zuò , shǐ nǐmen zaì tā suǒ cì de mĕi dì shàng sù sù mièwáng .