YuēShūyàjì 23:5

5 Yēhéhuá nǐmen de shén bìjiāng tāmen cóng nǐmen miànqián gǎn chū qù , shǐ tāmen líkāi nǐmen , nǐmen jiù bì dé tāmende dì wèi yè , zhēng rú Yēhéhuá nǐmen de shén suǒ yīngxǔ de .