11 Nǐmen guō le Yuēdànhé , dào le Yēlìgē . Yēlìgē rén , Yàmólìrén , Bǐlìxǐrén , Jiānán rén , Hèrén , Géjiāsārén , Xīwèirén , Yēbùsīrén dōu yǔ nǐmen zhēng zhàn . wǒ bǎ tāmen jiāo zaì nǐmen shǒu lǐ .