7 Nǐmen lièzǔ āi qiú Yēhéhuá , tā jiù shǐ nǐmen hé Āijí rén zhōngjiān hēiàn le , yòu shǐ hǎi shuǐ yānmò Āijí rén . wǒ zaì Āijí suǒ xíng de shì , nǐmen qīnyǎn jiàn guō . nǐmen zaì kuàngyĕ yĕ zhù le xǔduō nián rì .