YuēShūyàjì 24:8

8 Wǒ lǐng nǐmen dào Yuēdànhé dōng Yàmólìrén suǒ zhù zhī dì . tāmen yǔ nǐmen zhēng zhàn , wǒ jiāng tāmen jiāo zaì nǐmen shǒu zhōng , nǐmen biàn dé le tāmende dì wèi yè . wǒ yĕ zaì nǐmen miànqián jiāng tāmen mièjué .