YuēShūyàjì 3:13

13 Dĕng dào tái pǔ tiān xià zhǔ Yēhéhuá yuē jǔ de jìsī bǎ jiǎo zhàn zaì Yuēdànhé shuǐ lǐ , Yuēdànhé de shuǐ , jiù shì cóng shàng wǎng xià liú de shuǐ , bìrán duàn jué , lì qǐ chéng lĕi .