YuēShūyàjì 3:7

7 Yēhéhuá duì Yuēshūyà shuō , cóng jīnrì qǐ , wǒ bì shǐ nǐ zaì Yǐsèliè zhòngrén yǎnqián zūn dà , shǐ tāmen zhīdào wǒ zĕnyàng yǔ Móxī tóng zaì , yĕ bì zhàoyàng yǔ nǐ tóng zaì .