YuēShūyàjì 4:23

23 Yīnwei Yēhéhuá nǐmen de shén zaì nǐmen qiánmian shǐ Yuēdànhé de shuǐ gàn le , dĕng zhe nǐmen guō lái , jiù rú Yēhéhuá nǐmen de shén cóng qián zaì wǒmen qiánmian shǐ Hónghǎi gàn le , dĕng zhe wǒmen guō lái yíyàng ,