YuēShūyàjì 4:3

3 Fēnfu tāmen shuō , nǐmen cóng zhèlǐ , cóng Yuēdànhé zhōng , jìsī jiǎo zhàn déng de dìfang , qǔ shí èr kuaì shítou daì guō qù , fàng zaì nǐmen jīnyè yào zhù sù de dìfang .