YuēShūyàjì 4:5

5 Duì tāmen shuō , nǐmen xià Yuēdànhé zhōng , guō dào Yēhéhuá nǐmen shén de yuē jǔ qiántou , àn zhe Yǐsèliè rén shí èr zhīpaì de shùmù , mĕi rén qǔ yī kuaì shítou káng zaì jiān shàng .