YuēShūyàjì 6:13

13 Qī gè jìsī ná qī gè yáng jiǎo zaì Yēhéhuá de yuē jǔ qián , shícháng xíng zǒu chuī jiǎo . daì bīngqì de zaì tāmen qiánmian zǒu , hòu duì suí zhe Yēhéhuá de yuē jǔ héng . jìsī yī miàn zǒu yī miàn chuī .