YuēShūyàjì 7:21

21 Wǒ zaì suǒ duó de cáiwù zhōng kànjian yī jiàn mĕihǎo de Shìnádì yīfu , èr bǎi shĕkèlè yínzi , yī tiaó jīnzi zhòng wǔ shí shĕkèlè , wǒ jiù tān aì zhèxie wùjiàn , biàn ná qù le . xiànjīn cáng zaì wǒ zhàngpéng neì de dì lǐ , yínzi zaì yīfu dǐ xià .