YuēShūyàjì 7:25

25 Yuēshūyà shuō , nǐ wèishénme liánlĕi wǒmen ne . jīnrì Yēhéhuá bì jiào nǐ shòu liánlĕi . yúshì Yǐsèliè zhòngrén yòng shítou dá sǐ tā , jiāng shítou rēng zaì qí shàng , yòu yòng huǒ fùnshāo tā suǒyǒude ( tā suǒyǒude yuánwén zuò tāmen ) .