YuēShūyàjì 8:24

24 Yǐsèliè rén zaì tiánjiān hé kuàngyĕ shā jìn suǒ zhuīgǎn yīqiè Aì chéng de jūmín . Aì chéng rén dǎo zaì dāo xià , zhídào miè jìn . Yǐsèliè zhòngrén jiù huí dào Aì chéng , yòng dāo shā le chéng zhōng de rén .