YuēShūyàjì 8:22

22 Fú bīng yĕ chū chéng yíng jī Aì chéng rén , Aì chéng rén jiù kùn zaì Yǐsèliè rén zhōngjiān , qián hòu dōu shì Yǐsèliè rén . yúshì Yǐsèliè rén jī shā tāmen , méiyǒu liú xià yī gè , yĕ méiyǒu yī gè taótuō de ,