1 Yuēdànhé xī , zhù shān dì , gāo yuán , bìng duì zhe Lìbānèn shān yán dà hǎi yī daì de zhū wáng , jiù shì Hèrén , Yàmólìrén , Jiānán rén , Bǐlìxǐrén , Xīwèirén , Yēbùsīrén de zhū wáng , tīngjian zhè shì ,