3 Perchè siamo noi riputati per bestie? E perchè ci avete voi a schifo?